De vereniging

Stadstuin Bos en Lommer ligt in de openbare ruimte. Dat heeft consequenties voor het gebruik en de beplanting. In de overeenkomst tussen Stadstuin en gemeente is vastgelegd dat het om een gemengde tuin gaat, die representatief is en verzorgd.
Omdat we ons ten doel stellen het plantsoen ecologisch sterker en gevarieerder te maken en zo willen bijdragen aan de vergroening van de stad en de verrijking van de biodiversiteit stemmen we de perken goed op elkaar af.
De gezamenlijke tuinierzaterdagen eens per maand versterken het teamgevoel, onze zichtbaarheid, en bieden omwonenden de gelegenheid mee te helpen.


Bestuur
Het bestuur van de Vereniging Stadstuin Bos en Lommer bestaat uit: Iekje Pool (voorzitter), Pauline de Bok (secretaris), Elbert Booij (penningmeester) en Gerard van Bokhorst (lid).

Leden
De meeste leden van de vereniging Stadstuin Bos en Lommer wonen in het appartementencomplex De Collage, aan de noord- en oostzijde van het plantsoen. Ook mensen ten zuiden van de Erasmusgracht doen al vanaf het begin mee. Inmiddels melden ook bewoners uit De Studio zich aan. Een aantal van hen is tevens lid van de afvalprikkersgroep BoLo Plantsoen Schoon.

Tuiniers
Onze vaste tuiniers zijn verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Sommige werken vooral in één perk, andere ontfermen zich over de algemene perken. Buurtbewoners en leden die af en toe mee willen tuinieren, kunnen met hun vragen bij de tuiniers terecht.
De tuiniers onderhouden de perken in overleg met het Stadstuinbestuur, ze helpen zonodig mee in elkaars perken. Vooral in de zomer en vakantieperiodes houden ze met elkaar een oogje in het zeil: moet er gesproeid, geoogst, gewied worden?
In principe zijn de tuiniers op de tuinierzaterdagen aanwezig. Ook komen ze op de ledenvergadering (1x per jaar in het voorjaar).

De perken en hun tuiniers (stand winter 2024)

Vanaf het noorden:

  1. Kruidenperk – 60 m2 > actieve leden (Winie en Pauline)
  2. Heesters en bloemen – 47 m2 > Elbert en Iekje
  3. Voormalige kindertuin – 73 m2 >  actieve leden (Winie en Gerard)
  4. Eetbare tuin en bloemen – 49 m> Cennet
  5. Eetbare tuin en bloemen – 49 m2 > Nezahat  (2/3 westzijde), Djai en Pauline (1/3 oostzijde)
  6. Rozen en kleinfruit – 49 m> actieve leden (Gerard)
  7. Bloemen en heesters – 49 m2 > Roelof
  8. Fruitbomen en schaduwplanten – 63 m2 > Winie
  9. Fruitbomen en schaduwplanten – 63 m2 > Sadi
  10. Bloemen- en heesterstrook langs parkeergarage – Roelof