Nieuwsbrief herfst 2009

De Groene Collage
De Groene Collage is sinds de herfst van 2008 actief na een oproep van de VvE. Wij houden ons bezig met de openbare ruimte rondom ons gebouw, in het bijzonder met het Bos en Lommerplantsoen. Daartoe hebben we in maart een enquête gehouden onder bewoners en omwonenden, we onderhouden contacten met het stadsdeel (ambtenaren en politiek), de buurtorganisaties, andere omwonenden, instellingen en bedrijven. Ons doel is een mooi, leefbaar en modern plantsoen voor de hele buurt. De plantsoengroep de Groene Collage bestaat momenteel uit: Pauline de Bok, Ingeborg van Liempt, Monique Pennings, Iekje Pool, Diana Wielsen en Karin van Zanen. Wil je op de hoogte worden gehouden, maar heb je ons dat nog niet laten weten? Meld je aan via: degroenecollage@hotmail.nl.

Plantsoenborrel 26 september
Hoewel er veel ideeën leven (feest, barbecue) en de belangstelling groot is – ruim twintig mensen willen meehelpen – was er niemand die in de zomer de kar kon trekken. Daarom gaan we nu op 26 september een simpele Collageborrel houden in het plantsoen. Neem zelf wat te drinken en eten mee. Wij zorgen voor meubilair en muziek. Informatie bij Karin van Zanen.

Enquête maart 2009
Op bijna veertig adressen is de enquête ingevuld. Uitkomst bijna unaniem: een plantsoen waar bewoners aangenaam  kunnen vertoeven, met bankjes, picknicktafel, speelgelegenheden, trapveldje, bloemen, planten, struiken en boompjes. Ook het behoud van de vijver duikt geregeld op. Bijna iedereen wil met plezier meewerken aan het onderhoud van de perken of af en toe helpen.

Fietsenrekken
Wij doen het stadsdeel een voorstel voor plaatsing van definitieve fietsenstalling bij  de A- en B-vleugel.. Wij pleiten voor  rekken die bij de uitstraling van de Collage passen en die geen zwerfvuil vasthouden. Het stadsdeel opteert tot nog toe helaas voor lelijke verzinkte rekken. Meer informatie bij Monique Pennings.

Vijver en pergola rond 1960

Rond 1960

Beplanting en onderhoud plantsoen (korte termijn)
Vanaf juli heeft de afdeling Groen van het stadsdeel eindelijk het plantsoen in onderhoud genomen. Tijdens ons derde overleg met het stadsdeel hebben we bij de verantwoordelijke ambtenaar Marian Hogezand (deelgebied III  en herontwikkeling GAK-gebouw) op maatregelen voor de korte termijn aangedrongen: het (slechte) gazon bijwerken, zwerfvuil regelmatig opruimen, afvalbakken plaatsen en – in overleg – bankjes, en het plantsoen opnemen in het hondenbeleid van het stadsdeel. (Er is een uitlaatstrook langs de Erasmusgracht ten westen van Fossa.)
Voor het perk langs de bak van de parkeerhelling zorgen we zelf, inclusief materialen, zoals tuinslang, mest en aanschaf van gereedschap. Het stadsdeel wil daar niet aan bijdragen.
De plant- en zaaidag van de Groene Collage op 9 mei is goed bezocht en veel bewoners droegen planten en zaden aan. Geleidelijk zijn de meeste planten aangeslagen en gelukkig lusten de konijnen lang niet alles. Helaas zit de grond vol onkruid en is van zeer slechte kwaliteit. Bijmesten helpt maar beperkt. Water geven doen we zonodig met een slang vanuit onze huizen.
Willen bewoners die met enige regelmaat willen helpen met wieden zich nog even melden bij Pauline de Bok?

Toekomst plantsoen en GAK-gebouw (middellange termijn en definitief)
De definitieve inrichting van het plantsoen laat op zich wachten, omdat een deel van het gebied (inclusief vijver) bij het GAK- gebouw hoort. Het is nog steeds onzeker of de Rietveld Academie in het GAK-gebouw zal trekken, nu er onder kunstenaars protesten zijn gerezen en ook de financiering een probleem blijkt. Wel is er in juni een intentieovereenkomst gesloten met alle betrokken partijen (waaronder Rietveld Academie, Stadsdeel, huidige eigenaar AM Wonen). Als het allemaal lukt wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Dat zal op zijn vroegst in de herfst zijn. Pas daarna kan het traject voor de  definitieve inrichting van het plantsoen en de meespraakprocedure beginnen.
Mochten de plannen voor het GAK-gebouw in het slop raken of zelfs afgeblazen worden – en dat is niet denkbeeldig –,  dan zal het nog jaren duren voor het plantsoen definitief ingericht gaat worden. We maken ons er sterk voor dat er in dat geval een goede tijdelijke inrichting komt, waarbij de omwonenden ook betrokken worden. Het stadsdeel (dan inmiddels opgegaan in Stadsdeel West) heeft toegezegd in die middellange-termijninrichting ook meer te zullen investeren.

Meningspeiling: welke buurt?
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VvE kondigden wij een meningspeiling aan op verzoek van het stadsdeel over de buurt waarbij de Collage zou willen horen. Nadien bleek dat we de facto al bij de Robert Scottbuurt zijn ingedeeld. Wie daar bezwaren tegen heeft, kan dat natuurlijk melden bij het stadsdeel.

Bewonersoverleg Robert Scottbuurt
Het Bewonersoverleg vindt ongeveer eens in de zes weken plaats in basisschool de Springplank aan de Robert Scottstraat. Ook ambtenaren, politie en andere betrokken instanties zijn aanwezig. Het zijn drukbezochte, levendige bijeenkomsten, met actiepuntenlijsten en deadlines. Alle buurtbewoners zijn uitgenodigd. De bijeenkomsten worden voorbereid door het Bewonersplatform, waarin mensen uit alle delen van de buurt zitting hebben. Vanuit de Groene Collage zijn dat voorlopig Pauline de Bok en Diana Wielsen. Het eerstvolgende Bewonersoverleg is 5 oktober 2009. Wil je het Bewonersoverleg ook (eens) bijwonen, kijk dan voor (verdere) data en stukken op de website van de Robert Scottbuurt. Wil je punten inbrengen dan kan dat rechtstreeks via de coördinator buurtparticipatie, Jan van den Dries, of via de buurtmanager, San San Liem, of eventueel via de Groene Collage.

Vernieuwingsplan Robert Scottbuurt
Het meespraaktraject 2009 is in volle gang. In september is er een werkatelier, het eindrapport wordt in de herfst verwacht. Er worden nog mensen uit de Collage gezocht die willen deelnemen aan de bewonersbegeleidingsgroep (drie bijeenkomsten). Contact: Feddo Zielstra (projectleider) of Rosemarie van Dijk. Zie ook de website van de buurt.

De reacties zijn gesloten.